Aktualności

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.


REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ sportowej o profilu pływanie 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych w szkole podstawowej termin składania wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych klas czwartych trwa od 27 kwietnia do 15 maja 2020 roku do godziny 15.00.

Ze względu na trwający stan epidemii oraz wynikające z tego ograniczenia informujemy, iż wnioski można składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp18torun.edu.pl.  O ewentualnych zmianach terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym prób sprawnościowych, będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej, przez e-dziennik lub telefonicznie. 


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021.

WAŻNE:  Dzieci z obwodu szkoły otrzymały status przyjętych.


Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu na rok szk. 2020/2021.

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu na rok szk. 2020/2021.


3 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne publikują listy dzieci – kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Listy są  publikowane w jednostkach oświatowych i na stronach internetowych tych jednostek. Wynik kwalifikacji rodzic może sprawdzić również w systemie  elektronicznego naboru.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej znajdują się wyłącznie dzieci, które zostały zapisane do szkół znajdujących się poza obwodem ich zamieszkania. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I tej szkoły z urzędu – rodzice takich dzieci nie muszą niczego więcej robić.

Na listach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się wszystkie dzieci, które zostały do nich prawidłowo zgłoszone.

Co muszą zrobić rodzice dzieci znajdujących się na listach kandydatów zakwalifikowanych?

Jeżeli Twoje dziecko jest na którejkolwiek liście dzieci zakwalifikowanych musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej. Masz na to czas od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do jednostki oświatowej, do której kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

Natomiast brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki.

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej?

Czytaj dalej ….


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w  postępowaniu rekrutacyjnym  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  Nr 18 w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 18

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 0,00

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-14 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. O sposobie potwierdzenia woli poinformujemy Państwa po uzyskaniu wytycznych  z Wydziału Eduakcji.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 marca do 26 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Plakat: Jak skutecznie myć ręce.

Plakat: Jak kasłać i kichać.

Informacje na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.
Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym. Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W przypadku pojawienia się symptomów takich jak: gorączka powyżej 380C, kaszel, duszność, należy zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

ZASADY ZACHOWANIA
• Należy przestrzegać zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
• Proszę nie przysyłać przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola lub szkoły.
• Jeśli ktoś z Państwa wrócił z terenów występowania koronawirusa i występują objawy grypopodobne, bezzwłocznie należy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, czyli Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń.
• Każdemu rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.
• Należy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
• Jeśli nie było kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu ogłasza nabór do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja rusza 27.04.2020r.

Wnioski do klasy sportowej składamy w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia, do 15.05.2020r. do godziny 15.00.

Dokładne informacje na temat testu oraz spotkania informacyjnego ukażą się w najbliższym czasie na stronie szkoły i FB.

Do klasy sportowej zapraszamy również dzieci spoza rejonu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia z 29.01.2020.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do klas pierwszych:

 • integracyjnej,
 • ogólnodostępnej,
 • sportowej o profilu gimnastyka akrobatyczna i pływanie.

Rekrutacja elektroniczna rusza 24.02.2020r.

Wnioski do klasy sportowej, po zarejestrowaniu na stronie naboru, składamy w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia, do 02.03.2020r. do godziny 15.00.

Testy sprawności dla kandydatów odbędą się 4.03.2020r. o godzinie 16. 30 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Kandydaci przynoszą ze sobą strój sportowy.

Do klasy sportowej zapraszamy również dzieci spoza rejonu.

Informacje szczegółowe o zasadach rekrutacji w zakładce Rekrutacja na stronie startowej szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych 10- godzinnych:

 • do oddziału dla dzieci 3-letnich,
 • do oddziału dla dzieci 4 i 5-letnich
 • do oddziału dla dzieci 6-letnich

Rekrutacja elektroniczna rusza 24.02.2020r.

Informacje szczegółowe o zasadach rekrutacji w zakładce Rekrutacja na stronie startowej szkoły.UCHWAŁA NR 708/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Toruniu im. Arkadego Fiedlera, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu.

Na podstawie art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.1) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.2) oraz § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Nr 5 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Toruniu przy ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Toruniu przy ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5. 2.

Obwód szkoły, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące ulice:

 1. Antoniego Bolta;
 2. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – za wyjątkiem parzystych od nr 18;
 3. Konstytucji 3-Maja – nieparzyste od nr 17 do nr 29 i parzyste od nr 22 do nr 38;
 4. Ligi Polskiej – numery parzyste;
 5. Juliana Prejsa;
 6. Leona Raszei;
 7. Tomasza Stawisińskiego;
 8. Szosa Lubicka – parzyste od nr 148 do nr 174;
 9. Ludwika Ślaskiego – za wyjątkiem nr 6 i 8;
 10. Ignacego Tłoczka.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 949.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 949.