Regulamin dziennika elektronicznego

Regulamin dotyczący zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

Toruń, 01.09.2017 r.

I Podstawa prawna
§1

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

II Postanowienia ogólne

§2

1. W Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu dokumentację szkolną prowadzi się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego zwanego e-dziennikiem, za pośrednictwem strony internetowej https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun.
2. Oprogramowanie oraz usługi z jego obsługą dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN z Wrocławia. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5. Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania dodatkowej zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem dziennika elektronicznego, wynikających z przepisów prawa.
5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
6. W dzienniku elektronicznym umieszcza się w szczególności: oceny cząstkowe, oceny półroczne i końcoworoczne, frekwencje, tematy zajęć i terminy sprawdzianów, uwagi uczniów, zastępstwa, wybrane zadania domowe. Będą udostępniane komunikaty pomiędzy pracownikami szkoły a ich rodzicami/prawnymi opiekunami.
7. Użytkownicy e-dziennika: upoważnieni pracownicy szkoły, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym regulaminie.
8. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.sp18torun.edu.pl
9. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. Procedura uzyskania dostępu do e-dziennika opisana jest na stronie internetowej szkoły
10. Dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.

III Konta użytkowników e-dziennika

§3

1. Każdy uprawniony użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada.
2. Użytkownik w systemie dziennika elektronicznego jest identyfikowany poprzez login i hasło.
3. Loginem do konta jest adres e-mail danego użytkownika wprowadzony do odpowiedniej kartoteki przez szkolnego administratora dziennika, sekretariat szkoły lub wychowawcę klasy.
4. Hasło na kontach użytkowników musi być okresowo zmieniane. Hasło musi się składać, z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr, oraz dużych i małych znaków. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.
5. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu. Nie należy udostępniać swojego loginu i hasła innym użytkownikom systemu.
6. Pracownicy szkoły, włącznie ze szkolnym administratorem dziennika nie mają wglądu do haseł poszczególnych użytkowników systemu.
7. Upoważnieni pracownicy organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego w ramach swoich kompetencji mogą przeglądać elektronicznie zapisy dziennika elektronicznego w gabinecie dyrektora szkoły na jego koncie w jego obecności lub poprosić o odpowiedni wydruk papierowy. W razie konieczności mogą uzyskać prawo dostępu do dziennika elektronicznego za pomocą konta GOŚĆ.

§4

1. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:

1) SUPERADMINISTRATOR (administrator z ramienia firmy Vulcan): uprawnienia wynikające z umowy.

2) SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA:
• dostęp do modułu Administrowanie;
• zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje;
• wgląd w listę kont użytkowników;
• dostęp do wiadomości systemowych;
• dostęp do konfiguracji konta;
• dostęp do wydruków;
• dostęp do eksportów;
• nadawanie uprawnień dla użytkowników;
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości.

3) DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY:
• dostęp w trybie odczytu do modułu Dziennik i Sekretariat;
• przeglądanie ocen wszystkich uczniów;
• przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów;
• dostęp do wiadomości systemowych;
• dostęp do wydruków;
• dostęp do eksportów;
• planowanie zastępstw.

4) WYCHOWAWCA KLASY:
• dostęp do modułu Dziennik;
• zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji;
• zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów;
• zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą;
• edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą;
• wgląd w statystyki wszystkich uczniów;
• przeglądanie ocen wszystkich uczniów;
• przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów;
• dostęp do wiadomości systemowych;
• dostęp do wydruków;
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości.

5) NAUCZYCIEL:
• dostęp do modułu Dziennik;
• zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji;
• zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji;
• dostęp do wiadomości systemowych,;
• wgląd w różne statystyki swoich uczniów;
• dostęp do wydruków związanych ze swoją pracą;
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości;

6) PEDAGOG:
• dostęp w trybie odczytu do modułu Dziennik i Sekretariat (łącznie z danymi wrażliwymi);
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości.

7) SEKRETARIAT/KADRY:
• pełny dostęp do modułu Sekretariat;
• gromadzenie danych uczniów, niezbędnych do odwzorowania podstawowej dokumentacji;
• przebiegu nauczania: księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci, rejestru legitymacji
i innych dokumentów;
• dostarczanie danych uczniów na potrzeby egzaminów zewnętrznych;
• dostęp do wiadomości systemowych;
• dostęp do wydruków;
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości.

8) RODZIC/PRAWNY OPIEKUN:
• dostęp do modułu Uczeń;
• przeglądanie ocen swojego dziecka;
• przeglądanie nieobecności swojego dziecka;
• przeglądanie uwag swojego dziecka;
• dostęp do wiadomości systemowych;
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości.

9) UCZEŃ:
• dostęp do modułu Uczeń;
• przeglądanie ocen;
• przeglądanie nieobecności;
• dostęp do wiadomości systemowych;
• dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości.

10) GOŚĆ:
• konto nadawane uprawnionym pracownikom organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego;
• dostęp w trybie odczytu do modułu Dziennik w części Dziennik oddziału.

§5

1. Przypisanie osoby do danego konta, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich, sekretariatu oraz administratorskich mogą być zmieniane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Superadministratora.
2. Przypisanie do kont Rodzic są wykonywane przez wychowawcę, sekretariat szkoły lub szkolnego administratora e-dziennika.

IV Obieg informacji w dzienniku elektronicznym

§6

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą wszystkie moduły w szczególności moduł wiadomości.
2. Równocześnie w szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (zebrania klasowe, konsultacje, dni otwarte, indywidualne spotkania
z nauczycielami).
3. Moduł wiadomości służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub oczekujemy odpowiedzi na zadane pytanie.
4. Moduł wiadomości nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie dokumentacji szkolnej.
5. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module wiadomości, jest równoznaczne
z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
6. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.

V Korzystanie z e-dziennika przez administratora firmy Vulcan

§7

1. Po stronie firmy Vulcan wyznaczone są osoby, które odpowiedzialne są za kontakt ze szkołą. Zakres ich działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i dyrektorem szkoły.
2. Zgodnie z umową pracownicy firmy Vulcan zobowiązani są do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

VI Korzystanie z e-dziennika przez szkolnego administratora

§8

1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który pełni funkcję szkolnego administratora dziennika elektronicznego.
2. Dyrektor może powierzyć funkcję szkolnego administratora dziennika elektronicznego wyznaczonemu nauczycielowi (zastępcy dyrektora szkoły, nauczycielowi), który będzie pełnił tę funkcje w imieniu dyrektora szkoły.
3. Do podstawowych obowiązków szkolnego administratora dziennika elektronicznego należy:
1) wprowadzanie nowych użytkowników systemu i przeszkolenie ich – dotyczy pracowników szkoły;
2) wprowadzanie podstawowych danych niezbędnych do prawidłowego działania systemu.
3) Pobierania i archiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML (na koniec każdego miesiąca)
4. W razie zaistniałych niejasności Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek komunikowania się z nauczycielami lub z przedstawicielem firmy zarządzającej dziennikiem elektronicznym w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy
i poprawy działania e-dziennika.
5. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego wykonuje następujące czynności:
1) dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego;
2) dba o prawidłowe składowanie danych i możliwość odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.
6. Szkolny administrator dziennika elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, żadnych danych konfiguracyjnych, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
7. Każdy, zauważony i zgłoszony szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego, przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie dostarczającej, w celu podjęcia dalszych działań.

VII Korzystanie z e-dziennika przez dyrektora szkoły

§9

1. Dyrektor i wicedyrektor szkoły odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego.
2. Dyrektor/wicedyrektor szkoły jest zobowiązany w szczególności:
a. kontrolować systematyczność wpisywania tematów lekcji, ocen i frekwencji przez nauczycieli;
b. prowadzić różnego rodzaju statystyki związane z prawidłową realizacją podstawy programowej przez nauczycieli;
c. dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa;
d. dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania dziennika elektronicznego.

VIII Korzystanie z e-dziennika przez wychowawcę klasy

§10

1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca klasy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu nauczania.
2. W przypadku zmian danych osobowych ucznia, wychowawca klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego i zgłosić niezwłocznie ten fakt w sekretariacie szkoły w formie papierowej.
3. Oceny z zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w Statucie.
4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy szkolny administrator dziennika elektronicznego dokonuje stosownych zmian – może przenieść go do innej klasy lub wykreślić z listy uczniów.
5. Na koniec każdego miesiąca wychowawca powinien sprawdzić wpisy dotyczące frekwencji i tematów dokonywanych przez uczących w jego klasie nauczycieli.
W przypadku braku wpisów powinien powziąć odpowiednie kroki celem usunięcia braków.
6. Przed datą zakończenia półrocza i końca roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do podsumowania półrocza oraz do wydruku świadectw.
7. Wychowawca klasy dokonuje korekty wpisów dotyczących frekwencji lub uzupełnia brakujące wpisy.

IX Korzystanie z e-dziennika przez nauczyciela

§11

1. Nauczyciel zgodnie ze Statutem systematycznie umieszcza w dzienniku elektronicznym:
1) oceny cząstkowe;
2) przewidywane oceny końcoworoczne;
3) oceny półroczne i końcoworoczne.
2. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie uzupełniać frekwencję i tematy lekcji. Oceny bieżące, uwagi, zapisy lekcji itp. nauczyciel zobowiązany jest uzupełnić najpóźniej w drugim dniu pracy.
3. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje o planowanych pracach klasowych
i sprawdzianach zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie. Nauczyciel może umieszczać informacje o zapowiedzianych kartkówkach.
4. Nauczyciel może umieszczać informacje o zadaniach domowych.
5. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje prawne jak w przypadku przepisów odnośnie prowadzenia dokumentacji szkolnej.
6. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego (w tym również domowego), aby uczeń lub osoba postronna nie miała do niego dostępu (dotyczy hasła dostępu do dziennika elektronicznego). Haseł nie można nigdzie zapisywać.
7. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie szkolnego administratora dziennika elektronicznego lub dyrektora szkoły.
8. Po zakończeniu pracy w dzienniku elektronicznym nauczyciel ma obowiązek wylogowania się z systemu.
9. W przypadku alarmu ewakuacyjnego nauczyciel ma obowiązek wylogowania się z systemu.
10. Nauczyciel powinien dbać by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich.

X Korzystanie z e-dziennika przez pracownika sekretariatu

§12

1. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.
2. Moduł sekretariat działa na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Pracownik sekretariatu odpowiedzialny jest za prawidłowe wprowadzenie danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów potrzebnych do działania modułu dziennik lekcyjny.
4. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów.
5. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, administratorowi dziennika elektronicznego.

XI Korzystanie z e-dziennika przez rodzica

§13

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) może mieć niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych dziecka, sprawdzanie frekwencji, realizacji podstawy programowej oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
2. Rodzic (prawny opiekun) osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym. Zobligowany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym, w tym swojemu dziecku.
3. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego rodzica/prawnego opiekuna więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym koncie.
4. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy lub szkolnego administratora dziennika elektronicznego.
5. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka przez e-dziennik lub w sposób tradycyjny.
6. Rodzice są zobowiązani do systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego celem zachowania przepływu informacji pomiędzy wychowawcą a rodzicem.
7. Dziennik jest dokumentem a korespondencja w nim zawarta jest korespondencją jawną
i należy posługiwać się stosownym pozbawionym emocji językiem.
8. Dziennik nie służy do rozstrzygania skarg i zażaleń w kwestii wpisywanych uwag, ocen, plusów, minusów, bądź sytuacji wychowawczych.
9. Dziennik nie służy do oceniania działalności dydaktycznej, wychowawczej
i administracyjnej nauczycieli i Dyrekcji szkoły.
10. Do tego celu służą zebrania, konsultacje i dyżury nauczycieli, pedagoga i Dyrekcji
w wyznaczonych terminach.

XII Korzystanie z e-dziennika przez ucznia

§14

1. Każdy uczeń może mieć konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd swoich postępów edukacyjnych oraz dających możliwość komunikowania się
z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
2. Rodzic (prawny opiekun) odpowiada za konto niepełnoletniego dziecka w dzienniku elektronicznym.
3. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, uczeń ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy lub szkolnego administratora dziennika elektronicznego.

XIII Procedura otrzymania dostępu do e-dziennika

§15

1. Loginem do konta jest adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia. Aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły swój adres e-mail z własnoręcznym podpisem. Może być też dostarczony e-mail w dokumentacji rekrutacyjnej.
2. Po otrzymaniu informacji od wychowawcy lub szkolnego administratora e-dziennika
o wprowadzeniu loginu do systemu rodzic postępuje zgodnie z dalszymi wskazówkami, aby utworzyć hasło dostępu do e-dziennika:
1) wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun i kliknąć przycisk Zaloguj się;
2) na wyświetlonej stronie kliknąć odsyłacz Załóż konto, następnie wpisać adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna/ucznia – ten sam, który został wprowadzony do bazy danych przez administratora. Następnie należy zaznaczyć opcję Nie jestem robotem
i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. Wyświetli się wówczas informacja „Podsumowanie operacji”, co oznacza, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje;
3. po zalogowaniu się na swoje konto e-mail należy odebrać wiadomość, przeczytać ją
i kliknąć odsyłacz do strony, na której możliwe będzie ustawienie własnego hasła dostępu (hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę);
4. należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło, zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
5. zamknąć okno przeglądarki.
6. Po wygenerowaniu hasła należy uruchomić na nowo przeglądarkę, wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun i kliknąć przycisk Zaloguj się. Podać swój login i hasło i wcisnąć przycisk Zaloguj się.

§16

1. Uwagi:

1) dostęp do e-dziennika UONET+ możliwy jest za pomocą jakiejkolwiek zaktualizowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer).
2) nie zaleca się logowania do systemu UONET+ za pośrednictwem zewnętrznych serwisów (Facebook, Google, Windows Live ID), ponieważ e-dziennik UONET+ nie wylogowuje się wówczas prawidłowo z sesji, co stwarza niebezpieczeństwo tego, że
z tego samego komputera inna osoba może bez logowania wejść na konto w dzienniku elektronicznym;
3) system UONET+ wymusza, co 30 dni zmianę hasła przy logowaniu;
4) w celu ustalenia nowego hasła (np. w przypadku zapomnienia), należy postępować podobnie, jak przy uzyskiwaniu dostępu do systemu UONET+ po raz pierwszy (tak jak przy tworzeniu nowego konta). Zamiast kliknąć w odsyłacz Załóż konto należy wtedy kliknąć w odsyłacz Przywróć dostęp.
2. Instrukcja z procedurą pierwszego logowania zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły.

XIV Postępowanie w czasie awarii

§17

1. Postępowanie Dyrektora Szkoły w czasie awarii:
1) dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu;
2) zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.
2. Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii:
1) w razie awarii systemu dziennika elektronicznego, komputera lub sieci informatycznej, nauczyciel ma obowiązek na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach sporządzić notatki (temat lekcji, lista obecności) i wprowadzić te dane do dziennika elektronicznego tak szybko, jak tylko to będzie możliwe;
2) wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego;
3) w żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.

XV Postanowienia końcowe

§18

1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z e-dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież.
2. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.
3. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z e-dziennika, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
4. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.
5. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel jest zalogowany do dziennika elektronicznego.
6. W razie odbywania w szkole praktyki przez studenta/studentkę wpisy w dzienniku elektronicznym wykonuje tylko nauczyciel zatrudniony w szkole.

Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu z dnia 20 marca 2018 r. Obowiązuje od dnia 01 września 2017 roku.