Regulamin przebywania osób trzecich w budynku szkolnym

Regulamin przebywania osób trzecich w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu

Przepisy ogólne

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi do budynku szkoły, jest osobą trzecią.

2. Osoby trzecie nie mogą wchodzić do budynku szkoły bez uzasadnionego powodu.
Zasady „Wejść i wyjść”
3. Każda osoba trzecia, jest zobowiązana przy wejściu do budynku szkoły wpisać się do „Rejestru wejść i wyjść”, podając imię, nazwisko, godzinę wejścia do szkoły, cel wejścia, co potwierdza czytelnym podpisem.

4. Po wpisaniu się do „Rejestru wejść i wyjść” osoba trzecia otrzymuje od pracownika szkoły identyfikator z napisem: „Gość” lub „Rodzic”. Osoba trzecia zwraca identyfikator przy wyjściu z budynku szkoły, potwierdzając zwrot wpisaniem godziny wyjścia.

5. Osoby trzecie przebywające w budynku szkoły bez widocznego identyfikatora „Gość”, „Rodzic” mogą zostać poproszone przez każdego pracownika szkoły o przedstawienie się, okazanie dowodu tożsamości, udanie się do portierni, wpisanie się do „Rejestru wejść i wyjść” i pobranie identyfikatora.

6. Osoby trzecie nie wpisują się do „ Rejestru wejść i wyjść” podczas zebrań klasowych, planowanych konsultacji z dyrekcją, nauczycielami, podczas drzwi otwartych oraz imprez i uroczystości szkolnych z udziałem osób trzecich.

Zasady odbierania uczniów

7. Osoby trzecie oczekują na uczniów wyłącznie przed szkołą lub w wiatrołapie przy portierni.

8. W okresie adaptacyjnym osoby trzecie przyprowadzają uczniów klas 1. najwcześniej 15 minut przed lekcją i oczekują na wychowawcę klasy przed budynkiem szkoły w wyznaczonym miejscu. Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego pod opieką wychowawcy klasy. W sytuacji spóźnienia osoby trzecie odprowadzają ucznia do portierni, przekazując ucznia pracownikowi szkoły, który odprowadza ucznia do sali lekcyjnej.

9. Upoważnione osoby trzecie odbierające ucznia ze świetlicy kontaktują się z nauczycielem świetlicy przez telefon wykonany przez pracownika szkoły. Nauczyciel świetlicy odprowadza ucznia osobiście lub wysyła do wyjścia, jeżeli rodzice wyrazili na to pisemną zgodę.

Przepisy porządkowe

10. Osoba trzecia ma prawo kontaktować się na terenie szkoły tylko z własnym dzieckiem. Kontakt z innymi uczniami może odbywać się wyłącznie w obecności nauczycieli.

11. Osoby trzecie przebywające na terenie szkoły nie mogą zakłócać toku pracy szkoły, wchodzić do sal lekcyjnych, wywoływać nauczycieli z klasy, głośno rozmawiać przez telefon itp.

12. Bezwzględnie zakazuje się wchodzenia osobom trzecim do szatni uczniowskich oraz oczekiwania na dzieci przed stołówką szkolną, salą lekcyjną, w holu szkolnym.

13. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu przez osoby trzecie każdy pracownik szkoły ma prawo do zawiadomienia służb porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

14. Jeżeli po ucznia przebywającego w szkole zgłasza się osoba trzecia, która zachowuje się agresywnie lub wobec której istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, pracownik szkoły ma obowiązek odmówić wydania ucznia osobie trzeciej i powiadomić służby porządkowe o zaistniałej sytuacji.

Postanowienia końcowe

15. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.

Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 20 lutego 2019 r. oraz przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 marca 2019 r. Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.