Regulamin biblioteki

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej pełni funkcję Ogólnoszkolnej Pracowni Informacyjno-Dydaktycznej i służy realizacji:
1. indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów
2. działań propagujących czytelnictwo
3. umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną
4. zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły
5. doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela
6. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
7. popularyzowania wiedzy o regionie we współpracy z innymi bibliotekami ośrodkami
8. działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

Rozdział II
Zasady udostępniania zbiorów

1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice
2. Biblioteka jest czynna podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, odpowiednio do czasu pracy Szkoły (wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego)
3. Ze zbiorów biblioteki można korzystać:
– wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko (po okazaniu identyfikatora)
– na miejscu w czytelni (wpisując się do zeszytu odwiedzin)
4. Jednorazowo można wypożyczyć 1-3 książek na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych sytuacjach uczeń może uzyskać prolongatę
(przedłużenie).
5. Zasady wypożyczania podręczników określa odrębny regulamin
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem. Czytelnik odpowiada za nie materialnie.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem
8. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. obiegówki) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10. Na czas wakacji uczeń może wypożyczyć książki po indywidualnym uzgodnieniu warunków z bibliotekarzem .
11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

Rozdział III
Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom i pracownikom szkoły.
2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3. Stanowiska komputerowe przeznaczone są do celów edukacyjnych, umożliwiają korzystanie z programów i zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
5. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z regulaminem i wpisać się do zeszytu ewidencji: Użytkownicy stanowisk komputerowych.
6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
8. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
9. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
10. Wprowadzanie do komputera własnych płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
12. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik (jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice).
13. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
15. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.
NIE WOLNO! Wysyłać wiadomości tekstowych(sms) i korzystać z komunikatorów (czat, gadu-gadu)
NIE WOLNO ! Korzystać ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używać sprzętu do gier komputerowych.

 

Rozdział IV
Zasady korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych

 

Podręczniki dla klas od 1 do 5 szkoły podstawowej oraz dla klas I i II gimnazjum są własnością Szkoły. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) mających postać elektroniczną.
Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu ich odbioru.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, rodzic, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, ponosi koszty ich zakupu.
W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, uczeń lub rodzic zobowiązany jest do oddania
do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
O wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą w celu oddania jednej i wypożyczenia kolejnej części podręcznika (edukacja wczesnoszkolna) lub jego zwrotu przed końcem roku szkolnego.
Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r.
poz.811.