Regulamin korzystania z parkingu szkolnego

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

§ 1
1. Parking na samochody osobowe jest terenem prywatnym szkoły i zarządzany jest przez Dyrektora Szkoły poprzez osoby przez niego wyznaczone.
2. Parking jest czynny w godzinach pracy szkoły i nie jest strzeżony.
3. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych oraz o dopuszczeniu do parkowania poszczególnych pojazdów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.
5. Parking przeznaczony jest dla pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
6. Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych, mają pracownicy Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu.
7. Każdy użytkownik parkingu niniejszego Regulaminu zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień.
8. Za pojazdy rodziców uczniów, petentów placówki, pracowników , podmiotów wynajmujących powierzchnie, pojazdów dostawców , oraz klientów Szkoła Podstawowa nr 18 nie ponosi odpowiedzialności.
9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (powódź, gradobicie, huragan, piorun), kradzieży (włamania, rozboju itp.)
Zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu , jak również rzeczy w nich pozostawionych .

§ 2
W rozumieniu niniejszego regulaminu:
1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu na parking.
2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 3
Na terenie parkingu obowiązują przepisy:
1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.),
2. Statutu Szkoły,
3. Niniejszego regulaminu.

§ 4
1. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
2. Przy wjeździe na parking pierwszeństwo mają pojazdy wyjeżdżające z parkingu.
3. Dzieci z klas młodszych (I-III) oraz przedszkola dowożone przez rodziców lub opiekunów poruszają się po parkingu pod opieką.
4. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania, blokujące inne pojazdy, wjazd na parking lub zastawienie dróg ewakuacyjnych.
5. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
6. Uczniowie nie mogą przebywać na parkingu bez dozoru osób dorosłych.
7. Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadającym ważną kartę uprawniającą do korzystania z miejsc dla osób niepełnosprawnych umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 5
1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.
2. W przypadku określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z: usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowywaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim oraz spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
a. Pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
b. Pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na parkingu,
c. Samochodów ciężarowych (z wyłączeniem pojazdów zaopatrzenia szkoły).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018r.