Regulamin korzystania z tel. komórkowych

Regulamin korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie SP nr 18 w Toruniu
obowiązuje od 15.01.18 r. (2 półrocze)

 1. Uczniowie przynoszą telefony komórkowe, smart watche, tablety i inne urządzenia elektroniczne za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wszelkie uszkodzenia, zagubienia, kradzież ww. urządzeń.
 3. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smart watchów, tabletów i innych urządzeń podczas lekcji i przerw.
 4. Zakaz korzystania z tych urządzeń obowiązuje na całym terenie szkoły, na korytarzach, pływalni, sali gimnastycznej, w salach lekcyjnych, szatniach, toaletach, bibliotece, świetlicy.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy bądź wysłania lub odebrania SMSa w miejscach wyznaczonych/wskazanych w czasie przerw przez nauczyciela dyżurującego. Istnieje możliwość skontaktowania się z uczniem w ważnych sprawach podczas przerwy pod nr telefonu: 56 648 62 99 (portiernia) 56 6486445 (sekretariat).
 6. Uczniowie mają możliwość wykorzystywania urządzeń elektronicznych jako pomocy dydaktycznej za zgodą nauczyciela.
 7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki lub opiekunów.
 8. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień regulaminu skutkuje:
  a) zabraniem telefonu i przekazaniem do depozytu w sekretariacie (przed oddaniem telefonu uczeń ma obowiązek wyłączyć go lub wyjąć kartę, urządzenie może odebrać z sekretariatu rodzic/opiekun prawny ucznia),
  b) uwagą w dzienniku,
  c) wielokrotne uwagi – w konsekwencji obniżeniem sprawowania.