Regulamin stołówki

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Postanowienia ogólne

Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych.
Kuchnia szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz z systemem HACCP.
Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w pkt. 6.

Wydawanie posiłków

Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
Posiłki wydawane są na podstawie listy uczniów, których rodzice dokonali zgłoszenia, listy uczniów zwolnionych z opłat, a także listy uczniów korzystających z posiłków finansowanych w ramach pomocy społecznej lub realizowanych programów pomocowych.
Za przygotowanie list osób uprawnionych do wydania posiłku odpowiada osoba, w której zakresie obowiązków zawarto zadania intendenta lub koordynator świetlicy.

Posiłki wydawane są w godz. 12.00 – 14.00, w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi, z zastrzeżeniem, że:
1) podczas pierwszej długiej przerwy ( od 12.25 do 12.45) wydawane są obiady uczniom klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 18,
2) podczas drugiej długiej przerwy (od 13.30 do 13.45) wydawane są obiady uczniom klas V – VI Szkoły Podstawowej nr 18 oraz uczniom klas I – III Gimnazjum nr 18.

Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza wymienionymi przerwami, jednakże wyłącznie w godz. 12.00 – 14.00.
W szczególnych przypadkach godziny wydawania obiadów mogą ulec zmianie.
W przypadkach zgłoszonych jednodniowych wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina itp. Obiad wydaje się w godzinach ustalonych wcześniej z nauczycielem.
W przypadku niekorzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczki, zawody sportowe itp.) wychowawca klasy lub opiekun wycieczki zgłaszają nieobecność grupy pracownikowi kuchni realizującemu zadania intendenta lub koordynatorowi świetlicy, nie później niż dwa dni przed planowaną nieobecnością, wraz z listą uczniów korzystających z obiadów.
Wszelkie inne kwestie związane z wydawaniem posiłków należy zgłosić pracownikowi kuchni wykonującemu zadania intendenta pod numerem telefonu 56 6486445 wew. 123.
W miejscu wydawania obiadów obowiązuje kolejka stojąca w jednym szeregu.
Szkoła nie wydaje i nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły,
2) nauczyciele oraz pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie – za zgodą Dyrektora Szkoły.

Informacje dotyczące jadłospisu dekadowego podawane są na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem: www. zs5torun.pl.

Wysokość odpłatności za posiłki wydawane w szkolnej stołówce

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, z zastrzeżeniem, że Dyrektor Szkoły na mocy udzielonego mu upoważnienia przez organ prowadzący, ma możliwość dokonywania całkowitych lub częściowych zwolnień z odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.
Nieodpłatnie mogą również korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej osoby zakwalifikowane do realizowanych przez szkołę programów rządowych, tj. pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności i obejmuje tzw. wsad do kotła.
Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej dla nauczycieli i pracowników szkoły kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt utrzymania stołówki.
Opłaty za korzystanie z posiłków ustala się corocznie, na okres jednego roku szkolnego.
Opłatę za wydawane posiłki wpłaca się w pokoju koordynatora świetlicy na zapleczu stołówki w ciągu trzech ostatnich roboczych każdego miesiąca w godzinach wyznaczonych w harmonogramie wywieszanym przy stołówce, przy portierni oraz na szkolnej stronie internetowej.

Zasady zachowania się w stołówce szkolnej

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
 1. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 2. kulturalnego spożywania posiłków,
 3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 4. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
 5. odnoszenia naczyń po spożyciu posiłku w wyznaczone miejsce,
 6. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrania się na stołówce szkolnej:
 1. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców uczniów,
 2. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
 3. popychania, szarpania, biegania,
 4. niszczenia mienia stołówki,
 5. korzystania z urządzeń elektronicznych, takich jak np. telefony, tablety, laptopy,
 6. W stołówce obowiązuje cisza.
 7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców.
 8. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu stołówki szkolnej lub notorycznego łamania jego postanowień uczeń może być skreślony z listy korzystających z obiadów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek pracownika stołówki.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Wszelkie uwagi, wnioski i postulaty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania i ogłoszenia, tj. od dnia 12 listopada 2015 r.
 4. Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 17/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkól nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu