Regulamin klubu wolontariatu

Regulamin działalności SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU „Dla Kogoś” w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
4. Szkolny Klub Wolontariatu działa głównie na rzecz rówieśników oraz instytucji
i organizacji organizujących pomoc innym.
II. Cele i sposoby działania
1. Celem działań Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:
– zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
– zaangażowanie do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,
– rozwijanie inicjatywy i kreatywności,
– rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
– kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności,
– wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontariatu
i wykorzystanie ich umiejętności i chęci w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, lokalnego i pozaszkolnego,
– łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia osób chętnych do niesienia pomocy,
z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
– zachęcanie do zdobywania aktualnych informacji o sytuacji w kraju i na świecie.
2. Działalność wolontariuszy w szkole dotyczy:
– pomocy koleżeńskiej,
– angażowania się w akcje kulturalne, społeczne i charytatywne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
– wspieranie akcji o szerszym zasięgu (lokalnym, krajowym, międzynarodowym).
3. Zadania wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 18:
– pomoc w bibliotece szkolnej,
– czytanie, organizowanie gier i zabaw z dziećmi w przedszkolu i świetlicy szkolnej,
– przynoszenie mleka, owoców i warzyw uczniom klas 1-3,
– wspieranie akcji samorządu uczniowskiego,
– wspieranie akcji organizowanych przez szkołę.
III. Wolontariusze
1. Wolontariuszem może być każdy uczeń szkoły od 12 roku życia po przedstawieniu koordynatorom pisemnej zgody rodzica (wzór w załączniku).
2. Cechy wolontariusza:
– optymizm i chęć działania,
– motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
– dobra organizacja czasu,
– odwaga, empatia i otwartość,
– odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
– wysoka kultura osobista.
3. Działalność członków Szkolnego Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu swoim postępowaniem powinien promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych.
5. Kodeks etyczny wolontariusza:
– być pewnym – wiedzieć, dlaczego chce się pomagać innym,
– być przekonanym – nie oferować swojej pomocy, jeśli nie jest się przekonanym
o wartości tego, co się robi,
– przestrzegać zasad – nie krytykować innych i nie umniejszać tego, co się robi,
– mówić otwarcie – pytać o to, czego nie się nie rozumie,
– rozwijać się – wiedzieć, jak najwięcej o swojej działalności,
– być odpowiedzialnym – każda praca jest zobowiązaniem,
– współdziałać w zespole – realizować zadania we współpracy z innymi.
6. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, podejmowania zadań w wymiarze, który nie zakłóca własnej nauki oraz własnego odpoczynku.
7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działań na rzecz wolontariatu po poinformowaniu koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariatu i złożeniu pisemnej rezygnacji rodzica.
IV. Koordynatorzy
1. Koordynatorów działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu wyznacza dyrektor spośród nauczycieli szkoły.
2. Główne zadania koordynatorów:
– promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja,
– planowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu,
– wyznaczanie zadań odpowiednich do możliwości i zainteresowań wolontariusza,
– przygotowanie, organizacja i nadzór nad działaniami wolontariuszy,
– nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza poprzez wyrażenie uznania słownego i zapisów w dzienniku, pochwały na forum klasy lub szkoły.
3. Wolontariuszowi, który systematycznie wywiązuje się z podjętych zadań i obowiązków, wychowawca dokonuje wpisu o jego działalności wolontariackiej na świadectwie szkolnym.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.
• Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).