Regulamin SU klas 4-8

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

 

I. Wstęp

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. W Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Uczniowie stają się członkami Samorządu Uczniowskiego w chwili przyjęcia do szkoły,
  a) przestają nimi być, gdy ją opuszczają.
 4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. Rada Samorządu, czyli zgromadzenie samorządów wszystkich klas.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 1. Organy Samorządu reprezentują całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie.
 2. Organy Samorządu współpracują z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami
  oraz instytucjami środowiska lokalnego.

III. Rada Samorządu, czyli zgromadzenie przewodniczących klas

 1. W skład Rady Samorządu wchodzą wszyscy członkowie samorządów klasowych.
 2. Rada Samorządu jest wyrazicielem opinii zespołów klasowych.
 3. Zebrania Rady Samorządu zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego lub przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Kadencja Rady Samorządu trwa rok.

IV. Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 6 uczniów:

a)Przewodniczący,
b)zastępców przewodniczącego,
c) członków.

2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego.
3. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
4. Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a) Kieruje pracami Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
b) Planuje i zwołuje zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
c) Wskazuje zastępcę, który pełni obowiązki przewodniczącego podczas nieobecności   przewodniczącego;
d) Współpracuje z Dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i opiekunem Samorządu Uczniowskiego;
e) Pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły;
f) Reprezentuje Samorząd Uczniowski na zewnątrz.

5. Zastępcy przewodniczącego:

a) Współpracują z przewodniczącym w realizacji zadań Samorządu;
b) Pełnią funkcję łączników między zarządem i samorządami klasowymi;
c) Angażują jak największą liczbę uczniów do pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

6. Członkowie:

a) Współpracują z przewodniczącym Zarządu oraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego;
b) Prowadzą dokumentację Samorządu;
c) Opiekują się tablicą informacyjną Samorządu.

V. Tryb powoływania Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych według zasad ustalonych w danej klasie.
 2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas siódmych oraz gimnazjalnych, którzy w klasyfikacji ubiegłorocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Kandydaci mają prawo do przeprowadzenia na terenie szkoły kampanii wyborczej.
 3. Prawo głosowania mają wszyscy uczniowie:
  a) klas 4 – 7 szkoły podstawowej,
  b) gimnazjum.
 4. Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje pierwszych 6 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 5. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 6. Członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego przestaje być uczeń, który otrzymał klasyfikacyjną ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania. Na jego miejsce wchodzi automatycznie kandydat następny na liście.
 7. Wybory wszystkich organów przedstawicielskich są protokołowane. Dokumentacja znajduje się u opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

VI. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej
  nr 18.
 2. Opiekun Samorządu oraz opiekunowie poziomów powoływani są przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Zarządem Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:a) Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
  b) Współpracuje ze wszystkimi organami Samorządu Uczniowskiego i organami szkoły;
  c) Mobilizuje uczniów do podejmowania nowych inicjatyw;
  d) Sporządza roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego i sprawozdanie z pracy Samorządu
  Uczniowskiego.
 4. Opiekunowie poziomów:

a) Współpracują z opiekunem Samorządu;
b) Angażują jak największą liczbę uczniów do pracy na rzecz szkoły;
c) Czuwają nad bieżącą działalnością Samorządu, zgodnie z przyjętym planem pracy.

VII. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
 3. Rozwijanie odpowiedzialności, umiejętności współdziałania w grupie, samodzielnego podejmowania decyzji.
 4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 5. Godne reprezentowanie szkoły w środowisku.
 6. Występowanie z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego.
 7. Prowadzenie działalności kulturalnej poprzez planowanie i organizację uroczystości i imprez szkolnych.
 8. Współpracowanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.
 9. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
 10. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 11. Zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.

VIII. Prawa Samorządu Uczniowskiego

Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

 1. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
  w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
 2. Przedstawiania propozycji do programu rozwoju szkoły.
 3. Opiniowania wykazu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym.
 4. Wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży.
 5. Formułowania przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej.
 6. Wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła.
 7. Wnioskowania o udzielanie uczniom różnych form pomocy materialnej.
 8. Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród szkolnych.
 9. Wnoszenia opinii o uczniach do władz szkolnych oraz poręczeń za uczniów.
 10. Delegowania przedstawicieli, z głosem doradczym, na posiedzenia Rady Pedagogicznej
  w sprawach wychowawczych i opiekuńczych.
 11. Wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu.
 12. Dysponowania funduszami Samorządu, w porozumieniu z opiekunem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

IX. Fundusze Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
  a) Organizacja dyskotek i imprez szkolnych;
  b) Dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów;
  c) Inne źródła.
 2. Fundusze samorządu uczniowskiego mogą być przeznaczane na:
  a) Organizację działalności samorządu wynikającą z rocznego planu pracy;
  b) Nagrody dla aktywnie działających członków samorządu uczniowskiego;
  c) Inne cele służące społeczności uczniowskiej.
 3. Operacje finansowe przeprowadza i ich dokumentację prowadzi opiekun Samorządu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2017 roku.