Aktualności

Informujemy, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-8. Stołówka jest nieczynna dla tych klas. Dyżur opiekuńczy pełni świetlica od 7.00-16.30. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do punktów konsultacyjnych na terenie Torunia.


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.


Trwa kampania „Październik –  miesiąc wolny od uzależnień”. https://www.torun.pl/pl/pazdziernik-bez-uzaleznien-1


Regulamin przebywania osób trzecich w budynku SP nr 18 w Toruniu

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego

 


UCHWAŁA NR 708/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Toruniu im. Arkadego Fiedlera, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu.

Na podstawie art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.1) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.2) oraz § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Nr 5 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Toruniu przy ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Toruniu przy ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5. 2.

Obwód szkoły, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące ulice:

  1. Antoniego Bolta;
  2. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – za wyjątkiem parzystych od nr 18;
  3. Konstytucji 3-Maja – nieparzyste od nr 17 do nr 29 i parzyste od nr 22 do nr 38;
  4. Ligi Polskiej – numery parzyste;
  5. Juliana Prejsa;
  6. Leona Raszei;
  7. Tomasza Stawisińskiego;
  8. Szosa Lubicka – parzyste od nr 148 do nr 174;
  9. Ludwika Ślaskiego – za wyjątkiem nr 6 i 8;
  10. Ignacego Tłoczka.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 949.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 949.