Samorząd klas 1-3

 

Samorząd Uczniowski klas I-III

 

Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
w Toruniu

Opiekunowie samorządu:
Agata Chorościn
Katarzyna Mączyńska – poziom kl. I
Joanna Domagała – poziom kl. II
Anna Balicka – poziom kl. III

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I-III
w roku szkolnym 2017/2018

 

Cel główny:
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.

Cele szczegółowe:
Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu;
Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym;
Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej;
Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego;
Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią;
Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji;
Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka);
Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole;
Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.
Ponadto przewidziano spotkania „Trójek klasowych” przynajmniej dwa razy w półroczu podczas, których uczniowie wraz z opiekunami będą dyskutować na tematy związane z pracą Samorządu Uczniowskiego.