Rodzina w Centrum 2

PROJEKT MOPR „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i
zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy.

Wyświetl plakat projekt MOPR „Rodzina w Centrum 2”

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
– prawne
– psychologiczne
– psychiatryczne;
2. mediacje rodzinne;
3. warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla
rodziców naturalnych i zastępczych;
4. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów
wzmacniających kompetencje rodzicielskie;
5. warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających w
pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
6. warsztaty „Moje emocje,” dla dzieci przebywających w pieczy oraz
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
8. wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy
rodzicami i dziećmi;
9. bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Projekt skierowany jest do:
1. osób przebywających w pieczy zastępczej;
2. osób opuszczających pieczę zastępczą;
3. osób w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny
objęte wsparciem asystenta rodziny);
4. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
5. kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
6. osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek-opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
7. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
wolontariuszy.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Siedziba Centrum Wspierania Rodzin znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13, parter, telefon stacjonarny: 56-611-89-51, www.mopr.torun.pl.