Nasza szkoła bierze kolejny raz udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

 – dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;

– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkol;

– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

 – wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;

– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

Kliknij aby obejrzeć film na YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=5s