Dostępność – raport

Raport dostępności z dn. 01.03.2024 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp18torun.edu.pl

Data publikacji strony internetowej SP18: 19.02.2019r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej SP18: 30.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audio deskrypcji
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • podwyższony kontrast zapewniający łatwe czytanie tekstu
 • czytelne kroje czcionki (zastosowano czcionki bez szeryfowe)
 • jasne tło (zbliżone do białego) oraz czcionki w kolorze czarnym
 • istotne informacje są powiększone oraz pogrubione (wytłuszczone)
 • podświetlane odnośniki (hiperłącza) prowadzące do stron zewnętrznych, które zostały dodatkowo powiększone oraz pogrubione
 • na stronie głównej zastosowano czcionki dla tytułów oraz treści o wyższej wielkości
 • na blogu zastosowano przejrzyste umieszczenie wpisów o wyraźnych tytułach oraz zdjęciach, bez dodatkowego tekstu
 • umieszczone na zewnętrznych serwerach dokumenty szkolne można powiększać do 400
 • strona umożliwia powiększanie i pomniejszanie tekstu w postach i artykułach (w lewym dolnym rogu strony znajdują się odpowiednie przyciski powiększające i pomniejszające czcionkę)
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono dnia 29-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły:

Tel.: (56 648 64 45
Mail: sekretariat@sp18.edu.torun.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkolny składa się z 8 segmentów (AKŻ, A, B, C, łącznik, przebieralnia, sala gimnastyczna, basen).

Budynki szkolne są w znacznym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • Główne wejście do szkoły znajduje się od ul. Wyszyńskiego, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia głównego do obiektu, wejście jest zabezpieczone podwójnymi drzwiami;
 • Wejście do szkoły od strony basenu – parkingu posiada schody  oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • Budynek posiada windę osobową – dostęp od stronu parkingu (wjazd na każdy poziom szkoły);Parking posiada 3 oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome)Basen szkolny posiada hydrauliczną windę dla osób niepełnosprawnych (niecka basenu)
 • Pomieszczenia basenowe umożliwiają bezpieczne poruszanie się na wózkach
 • Toalety w szkole (w tym na basenie) są przygotowane dla osób niepełnosprawnych i posiadają odpowiedniej szerokości drzwi i wnęki
 • Ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, przepustowości i są oznakowane