Historia szkoły

HISTORIA 40-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

Historia utworzenia Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu jest związana
z powstaniem osiedla mieszkaniowego ,,Na Skarpie”. W murach szkoły pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1983 roku. W tym dniu naukę w ,,osiemnastce” rozpoczęło około 1700 uczniów. Odziały były bardzo liczne i często przekraczały liczbę 35 uczniów. Nad całością czuwał pierwszy dyrektor Edwin Puchała oraz 80 nauczycieli. Mimo, że budynek szkoły był duży, to z uwagi na ogromną liczbę uczniów, nauka musiała odbywać się na trzy zmiany. Lekcje trwały od 7.30 do 19.15. Pracowano również w soboty, kiedy to odbywały się zawody sportowe, zajęcia artystyczne, działały liczne koła zainteresowań. Na początku 1984 roku oddano do użytku salę gimnastyczną, a w grudniu uruchomiono basen.

Ważną datą w życiu społeczności szkolnej był 19 marca 1988 roku, kiedy to odbyło się  uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 18 imienia Arkadego Fiedlera.  W uroczystości wzięła udział rodzina patrona – żona Maria, syn Marek oraz władze oświatowe i miejskie.

W 1985 roku naukę w szkole rozpoczęli uczniowie klas pływackich, a w 1995 roku – uczniowie klas integracyjnych. W 1990 roku została uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa.

W związku ze zmianami w systemie nauczania Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 450/1997 z dnia 20 lutego 1997 r. utworzono Zespół Szkół nr 5, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 18 i nowo powstałe XII Liceum Ogólnokształcące (1997-2013).

Cztery lata później, Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 812/2001 z dnia 26 lipca 2001 r. w ramach Zespołu Szkół nr 5, powstało Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi (2001-2019).

W 2003 roku Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 220/2003 z dnia 9 października 2003 r. nadane zostało imię Arkadego Fiedlera Zespołowi Szkół nr 5. W związku z funkcjonowaniem w szkole klas integracyjnych, w 2005 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji RÓWNAMY SZANSE, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a którego pierwszym prezesem była obecna dyrektor Magdalena Bereska.

W 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 562/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. zlikwidowane zostało XII Liceum Ogólnokształcące.

Ostatnia zmiana wprowadzona została Uchwałą RMT nr 708/2017 z  dnia 23 listopada 2017 r., w wyniku której od 1 września 2017 roku Zespół Szkół nr 5 został przekształcony ponownie w Szkołę Podstawową nr 18. Od roku 2019/2020, obok klas pływackich II etapu edukacyjnego, tworzone są klasy sportowe na I etapie edukacyjnym o profilach: gimnastyka – pływanie oraz piłka nożna – pływanie.

W wyniku wojny w Ukrainie powstał oddział przygotowawczy klas VII/VIII dla młodzieży z Ukrainy, w którym do czerwca 2023 roku uczyło się ponad 40 uczniów. Aktualnie do szkoły uczęszcza 23 uczniów z Ukrainy, którzy uczą się w języku polskim w 16 oddziałach.

Obecnie szkoła posiada nową elewację, windę i podjazdy, nowoczesne boiska sportowe oraz duży plac zabaw dla dzieci. Sale doposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. W szkole znajduje się również nowoczesna pracownia komputerowa, studio fotograficzne oraz sala do zajęć z integracji sensorycznej.  Od 2016 roku w szkole działają też dziesięciogodzinne oddziały przedszkolne. Dzięki wparciu Gminy Miasta Toruń wyremontowano uczniowskie toalety, szatnie przy sali gimnastycznej, wymienione zostało oświetlenie, poprawiono nawierzchnię boisk. Dzięki współpracy z Klubem Delfin i Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim, systematycznie doposażona jest pływalnia. W tym roku szkolnym konieczny jest remont kuchni, która przygotowuje ponad 300 obiadów oraz pozostałe posiłki dla przedszkolaków.

W Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu uczy się 569 uczniów i 69 przedszkolaków. Szkoła zatrudnia 73 nauczycieli oraz 25 osób z administracji i obsługi.  Uczniowie uczą się w 26 oddziałach szkolnych oraz 3 oddziałach przedszkolnych. Na wszystkich poziomach klas, z wyjątkiem klasy siódmej i przedszkola, funkcjonują klasy integracyjne. Uczęszczają do nich uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak: niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Aspergera oraz uczniowie słabosłyszący, niesłyszący i słabowidzący. Łącznie uczy się w szkole 44 uczniów      z niepełnosprawnością. We wszystkich klasach integracyjnych zatrudnieni są nauczyciele współorganizujący kształcenie, posiadający odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczniowie w szkole, którzy mają trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych, objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia prowadzą: pedagog, psycholog, neurologopeda, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, tyflopedagog oraz specjaliści do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Obok klas integracyjnych i klas ogólnodostępnych w szkole funkcjonują również klasy sportowe. Uczniowie uczęszczający do tych klas mają dodatkowe zajęcia, z takich dyscyplin jak pływanie, gimnastyka i piłka nożna. Zajęcia te odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej, na szkolnym basenie oraz w hali „Olimpijczyk”. Uczniowie rozwijają swoje pasje sportowe pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerów i instruktorów poszczególnych dyscyplin i od lat zdobywają najwyższe laury w zawodach krajowych i zagranicznych.

W Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu prężnie działa Rada Rodziców, Samorząd Szkolny, Klub Mediatora oraz Klub Wolontariatu. Społeczność szkolna chętnie angażuje się
w różnego rodzaju akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. W ostatnich latach szkoła przystąpiła do różnych programach rządowych, takich jak: „Aktywna Tablica”, ,„Laboratoria Przyszłości”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz unijnych: ,,Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki” i „Nauka to takie proste!”, dzięki którym pozyskuje pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz szkolenia dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu jest szkołą dla wszystkich uczniów, niezależnie od tego, czy wymagają wsparcia i szeroko pojętej pomocy, czy chcą osiągać wysokie wyniki
w nauce lub sporcie. Potwierdza to zapis w misji szkoły: „Nie dzielimy uczniów na dobrych
i złych, zdolnych i niezdolnych. Dostrzegamy w każdym dziecku zdolności, nawet najdrobniejsze i rozwijamy je, również dostosowujemy wymagania programu do możliwości pojedynczego ucznia. Wspólnie z rodzicami pomagamy dzieciom przezwyciężyć trudności. Naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości oraz profesjonalizm.” Te słowa potwierdzają też nauczyciele zatrudnieni w szkole, którzy legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami oraz stale podnoszą swoje umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przez 40 lat istnienia naszej szkoły placówką kierowali:

  1. mgr Edwin Puchała (1983-1990)
  2. mgr Wiesława Neumann (1990-1992)
  3. mgr Danuta Rak (1992-1994)
  4. mgr Andrzej Bąkalski (IX-XII 1994)
  5. mgr Małgorzata Waloch (1995-1997)
  6. mgr Maria Makowska (1997-2012)
  7. mgr Małgorzata Suckiel (2012-2017)
  8. mgr Magdalena Bereska (2017-…)