Ósmoklasiści

CKE
Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych GMT na rok szkolny 2023/2024

  • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy I szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim przewiduje początek składania wniosków o przyjęcie do klas I na 15 maja br. do 16 czerwca br. do 15.00.

Link do zarządzenia:

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zarzadzenie-nr-92023-kujawsko-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2023

Wniosek o przyjęcie do szkoły będzie można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej.

Złożenie nowego wnioskuw tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej będzie możliwe od 27 czerwca do 11 lipca 2023 r.

Krótszy termin na złożenie wniosku do oddziałów dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, sportowego, mistrzostwa sportowego, wymagającego od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – od 27 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia i listy tych, którzy się nie zakwalifikowali – 18 lipca 2023 r. o godz. 12.00.

Wolę uczęszczania do danej szkoły należy potwierdzić do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły zostaną ogłoszone w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 24 lipca od godz. 12.00.

  • Zasady przeliczania na punkty osiągnięć branych pod uwagę w 2023 r. postępowaniu rekrutacyjnym do klas I LO, T i BS I st.

Na punkty, które liczą się podczas rekrutacji do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia składają się punkty:

·         z egzaminu ósmoklasisty,

·         ze świadectwa,

·         za udział i sukcesy w konkursach,

·         za inne osiągnięcia (w tym sportowe i artystyczne),

·         za dodatkową działalność, np. wolontariat.

W rekrutacji w 2023 r. łącznie można zdobyć 200 punktów:

·         100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,

·         100 punktów za świadectwo, konkursy i dodatkową działalność.

Wynik egzaminu ósmoklasisty zawsze jest przedstawiony w procentach:

·         wyniki egzaminów z języka polskiego i matematyki mnożymy przez 0,35.

·         wynik z języka obcego mnożymy przez 0,3.

Otrzymane liczby sumujemy – uzyskany wynik to liczba punktów, które uczeń zdobył na egzaminie ósmoklasisty

Do tej liczby należy dodać punkty uzyskane za oceny i dodatkowe osiągnięcia.

Na świadectwie bierze się pod uwagę przedmioty punktowane do danej szkoły, czyli oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora.

Oceny na świadectwie są przeliczane na punkty:

·         celujący–18punktów,

·         bardzo dobry–17punktów,

·         dobry–14punktów,

·         dostateczny–8punktów,

·         dopuszczający–2punkty.

Po zsumowaniu ocen z wybranych przedmiotów uczniowie mogą otrzymać maksymalnie 72punkty.

Do tego można dodać punkty otrzymane np. za udział w konkursach.

Dodatkowe osiągnięcia, które liczą się w rekrutacji, to np. ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Można też uzyskać dodatkowe punkty za udział w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

Punkty za dodatkowe osiągnięcia i dodatkową działalność:

·         świadectwo z czerwonym paskiem –7 punktów,

·         wolontariat szkolny –3 punkty,

·         sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – maksymalnie 18 punktów.

Wykaz konkursów uwzględnianych przy punktacji w danym roku szkolnym należy sprawdzić w kuratorium właściwym dla danego województwa.

Link do komunikatu KO w Bydgoszczy:

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/komunikat-w-sprawie-wykazu-konkursow–rok-szkolny-20222024

Informacje dla ósmoklasistów:


Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim. 

https://www.gov.pl/attachment/d397390a-f8c9-4fa7-aa79-8462a33875df

Zarządzenie Nr 16/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim. 

Zmiana w Zarządzeniu Nr 9/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczy sprostowania omyłki w numeracji wierszy. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nie ulegają zmianie.  

https://www.gov.pl/attachment/46f6110d-8f6a-4820-b5be-18fae298903a

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły. 

Uprawnienia określone w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych z ubiegłych lat pozostają w mocy. 

Ww. wykazy znajdują się pod poniższymi adresami: 


Komunikat o Harmonogramie egzaminów w 2023 r. 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r. 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.  

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2022/2023

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=informacje-o-egzaminie-osmoklasisty