Mediacje

Od 2021/2022 w naszej szkole działa Szkolny Klub Mediatora.  

Koordynatorami klubu i mediatorami szkolnymi są: p. Małgorzata Kapsa i p. M. Kijewska. Mediacja jest jednym ze sposobów skutecznego rozwiązywania konfliktów. Jest to bezpośrednia konfrontacja ze swoim zachowaniem i potępieniem czynu, a nie osób. Uczenie dzieci i młodzieży rozwiązywania konfliktów poprzez mediację ma pozytywny wpływ na ich przyszłe dorosłe życie.  Zasady działalności klubu określa regulamin.

Wyświetl dokument pt.”Zasady mediacji”.

Regulamin działalności SZKOLNEGO KLUBU MEDIATORA w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

I. Postanowienia ogólne

1. Podstawowe pojęcia:

Mediacja – proces rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora.

Mediator – to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Mediacja rówieśnicza – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Mediator rówieśniczy – to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

Mediacja szkolna – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.

Mediator szkolny – to osoba dorosła, np.: pedagog, psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły, przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. Wskazane jest, aby był opiekunem mediatorów rówieśniczych i posiadał kompetencje edukatora mediacji.

2. Szkolny Klub Mediatora działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu.

3. Szkolny Klub Mediatora działa na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu.

II. Cele i sposoby działania

1. Celem działań Szkolnego Klubu Mediatora jest zapobieganie przemocy poprzez uczenie sposobów pozytywnej komunikacji między uczniami oraz rozwijanie dobrych relacji w szkole.

2. Działalność mediatorów w szkole dotyczy prowadzenia mediacji między uczniami.

3. Zadania mediatora rówieśniczego w Szkole Podstawowej nr 18:

– ukończenie szkolenia prowadzonego przez koordynatorów, czyli dorosłych mediatorów szkolnych,

– prowadzenie mediacji między uczniami,

– zapisywanie sprawozdań z prowadzonych mediacji,

– spotkania z koordynatorami.

III. Mediatorzy rówieśniczy

1. Mediatorem rówieśniczym może być uczeń klasy siódmej lub ósmej posiadający określone cechy po podpisaniu kontraktu i przedstawieniu koordynatorom pisemnej zgody rodzica (wzór w załączniku).

2. Cechy mediatora:

– dobry poziom kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji;

– wysoka kultura osobista,

– odpowiedzialność,

– zachowanie co najmniej bardzo dobre,

– brak negatywnych uwag w dzienniku,

– uznanie wśród uczniów i nauczycieli.

3. Działalność członków Szkolnego Klubu Mediatora opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Każdy członek Szkolnego Klubu Mediatora swoim postępowaniem powinien promować ideę dobrych relacji w szkole.