Stypendium


STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o stypendium proszę składać do 15.09. 2021 w sekretariacie szkoły.

Wnioski oraz oświadczenia w formie papierowej są dostępne w portierni szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) w okresie od IX 2021 r. 528 zł.

Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1. Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Toruń

2. OświadczeniePROGRAMY STYPENDIALNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stypendia dla utalentowanych i pracowitych uczniów kujawsko-pomorskich szkół w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków od 1 września. Informacje w linku poniżej.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37452-marszalkowskie-stypendia-dla-najlepszych-uczniow <https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37452-marszalkowskie-stypendia-dla-najlepszych-uczniow>


Zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia, Stypendium Toruński Omnibus, Stypendium Toruński Fachowiec i Stypendium Toruński Maestro.

UCHWAŁANR620/21RADYMIASTATORUNIA
zdnia15kwietnia2021r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.