Regulamin świetlicy

Zadania świetlicy

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom w odrabianiu lekcji. 
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego. 
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

Pracownicy świetlicy

 

 1. Pracownikami świetlicy są: koordynator i nauczyciele świetlicy.  
 2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności koordynatora świetlicy i nauczycieli świetlicy. 
 3. Doraźne dyżury w świetlicy mogą pełnić nauczyciele SP nr 18.

 

Dokumentacja świetlicy

 1.  Roczny plan pracy opiekuńczo–wychowawczo – dydaktycznej Świetlicy szkolnej. 
 2. Miesięczne plany pracy.
 3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 4. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej.
 5. Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.
 6. Regulamin Świetlicy szkolnej.

 

Założenia organizacyjne 

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki;  
 • w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i pływania oraz innych planowych zajęć edukacyjnych. 
 1. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00 – 16.30.  
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznegoplanu pracy opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznej świetlicy. 
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji. 
 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnymi na placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 
 6. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz zasad świetlicowych. 

 

Zasady funkcjonowania świetlicy

 1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.30.
 2. Rodzic zapisując dziecko do świetlicy wypełnia kartę zgłoszenia, którą powinien oddać wychowawcy świetlicy w terminie nie dłuższym niż 10 dni po jej otrzymaniu (karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły lub można ją odebrać        w świetlicy szkolnej). Rodzic ma obowiązek na bieżąco aktualizować dane umieszczone w karcie zgłoszenia. Ponadto rodzic zapoznaje się z regulaminem świetlicy i jednocześnie wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy.
 3. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie. Zgoda rodziców na wyjście dziecka pod opieką osoby niepełnoletniej będzie traktowane jako zgoda na samodzielne wyjście ze szkoły. Nie dotyczy dziecka do lat 7, które powinno być odbierane tylko przez osobę pełnoletnią. Rodzice mają obowiązek odbierać dziecko ze świetlicy punktualnie. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu (szczegółowe informacje zawiera KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY).
 4. W świetlicy przebywają przede wszystkim uczniowie klas 1-3, których rodzice pracują zawodowo. W razie potrzeby i w miarę wolnych miejsc ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 4-6 SP.
 5. Świetlica zapewnia też opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz czekającym na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły.
 6. Rodzic zapisując dziecko do świetlicy wyraża zgodę na piśmie na samodzielne jego wyjście do biblioteki, sklepiku szkolnego ( nie dotyczy uczniów do lat 7).
 7. Nauczyciel świetlicy ponosi odpowiedzialność za dzieci przebywające w świetlicy.
 8. Każda nowa decyzja rodzica o zmianie opuszczania dziecka ze świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem ( pozwolenie znajduje się na stronie internetowej świetlicy szkolnej).
 9. Nauczyciel świetlicy może prowadzić zajęcia z grupą, która nie przekracza 25 uczestników.
 10. Wychowawca świetlicy pełni opiekę nad uczniami korzystającymi z obiadów. Uczniowie klas młodszych mają obowiązek korzystania z obiadów zgodnie z harmonogramem pod opieką wychowawców. Podczas dyżuru w stołówce wychowawca dba o kulturę zachowania i spożywania posiłku.
 11. Uczniowie klas 1-3, którzy zgubili lub zapomnieli karty obiadowej przychodzą na obiad pod koniec długiej przerwy, która rozpoczyna się o 12.25 i trwa do 12.45, natomiast uczniowie klas 4-6 korzystają z obiadu na następnej przerwie (13.30-13.50).
 12. Opłatę za obiady należy wpłacać w ciągu 3 ostatnich roboczych dni miesiąca w godzinach wyznaczonych w harmonogramie wywieszanym w szkole lub umieszczanym w Internecie.
 13. Uczeń przychodząc do świetlicy zmienia obuwie i pozostawia wierzchnie okrycie w szatni.
 14. Uczniowie pozostawiają plecaki w wyznaczonym miejscu.
 15. Uczniowie nie opuszczają świetlicy bez zgody wychowawcy.
 16. Wychowankowie spożywają śniadanie w wyznaczonym miejscu.
 17. Świetlica jest miejscem nauki, pracy i zabawy. Uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji i rozwijania swoich zainteresowań.
 18. Świetlica nie odpowiada za zaginione lub zniszczone rzeczy przyniesione przez dziecko (zabawki, telefony, ubrania, MP3 itp.)
 19. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach zgodnie ze swoimi potrzebami.
 20. Wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
 21. Uczniowie dbają o estetykę świetlicy, po pracy pozostawiając po sobie porządek.
 22. Rodzic lub prawny opiekun ucznia przebywającego w świetlicy ma obowiązek pokryć szkody przez niego wyrządzone.
 23. Wszyscy przestrzegają obowiązujące normy zachowania. Jesteśmy dla siebie kulturalni i uprzejmi.
 24. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania.
 25. Wszelkiego rodzaju problemy dotyczące uczniów rozwiązują wychowawcy świetlicy.
 26. Świetlica aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizuje imprezy szkolne i środowiskowe.
 27. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z wychowawcami klas, pedagogami oraz pozostałymi pracownikami szkoły.
 28. Świetlica prowadzi zajęcia za nieobecnych nauczycieli.
 29. Koordynator świetlicy ściśle współpracuje z różnymi instytucjami, min. MOPS w celu typowania uczniów do bezpłatnego dożywiania.
 30. Jeśli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić wychowawcom świetlicy.
 31. W świetlicy powstaje co miesięczny fundusz złożony z dobrowolnych składek ze strony rodziców. Fundusz świetlicowy przeznaczony jest przede wszystkim na zakup gier dydaktycznych, zabawek, artykułów papierniczych, środków czystości, soków i innych artykułów związanych z zajęciami czy imprezami świetlicowymi. Składkami funduszu świetlicowego dysponuje Rada Rodziców.

 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 

Uczeń ma prawo do:
 • respektowania swoich praw i obowiązków
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
 • życzliwego, podmiotowego traktowania
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw
 • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego. 

 

Uczeń ma obowiązek: 
 • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytuwświetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy
 • zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy
 • zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie
 • zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.